Szanowny kliencie,

Poniżej znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące sposobów przetwarzania przez Psycholog bez pudru Edyta Serwatka, danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Edyta Serwatka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edyta Serwatka Praktyka Prywatna.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail serwatka.psycholog@gmail.com
lub listownie na adres: Edyta Serwatka Praktyka Prywatna ul. Narutowicza 38-42, lok. 33, 20-016 Lublin.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa
i w ściśle określonych celach, tj.:

 • Świadczenia usług psychologicznych, psychoedukacyjnych , szkoleniowych i rozwojowych na podstawie zawartej umowy, obsługi sprzedaży i serwisu posprzedażowego zakupionych przez stronę „psycholog bez pudru” książek.
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
 • w celu prowadzenia działań marketingowych na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO
 • w celach wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na administratorze jako osobie prowadzącej działalność gospodarczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z którymi zawarł on umowy powierzenia danych (biuro rachunkowe, kancelaria prawna, dostawca usług hostingowych, dostawcy oprogramowania, serwisanci IT) oraz organy działające na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia dokonania ostatniej transakcji, kontaktu, lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Korzystanie ze strony www.edytaserwatka.pl jest w pełni dobrowolne i nie wymaga ono podawania danych osobowych. Jednakże podanie danych jest niezbędne w momencie kiedy zechcą Państwo zakupić książkę przez formularz zamieszczony na stronie internetowej.

Przysługujące Państwu prawa
Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku kiedy uznają Państwo, że Edyta Serwatka Praktyka Prywatna przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani automatycznym procesom przetwarzania danych.